TEA TREE SPA - Holiday Inn Resort
BOOK NOW

Mở cửa hàng ngày từ 9 giờ sáng – 9 giờ tối

Để đặt phòng hoặc có yêu cầu gì, vui lòng gửi email đến teatreespa@holidayinnbenoa.com